نوشته‌ها

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها

مدیران ساختمان طبق این قانون موظف به صدور یک فقره بیمه آتش سوزی برای کل بنا بوده و در صورتی که خسارتی به هر کدام از واحد ها وارد شود و مدیر بیمه را انجام نداده باشد ، کل خسارت وارده را باید جبران نماید . مدیران محترم آپارتمان ها به صورت کتبی و …